...

Regulamin świadczenia usług prawnych/dostarczania produktów drogą elektroniczną

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady zawierania przez Patrycję Kułakowską-Wielebę prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Patrycja Kułakowska-Wieleba  z siedzibą w Lublinie (20 – 601) przy ulicy Zana 11a, NIP: 8621590172, REGON 364841252, nr tel. 795-014-895, adres @: sekretariat@zapytajmecenasa.pl, zwaną dalej „Kancelarią”, umów o świadczenie usług prawnych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem:  https://www.zapytajmecenasa.pl, zwanymi dalej „Usługami” oraz umów dostarczenia produktów cyfrowych, które Klient może nabyć od Kancelarii za pośrednictwem ww. strony, w tym poradników, wzorów dokumentów w postaci pliku elektronicznego, którego format uzależniony jest od jego zawartości, zwany dalej „Produktem”.
 2. Kancelaria świadczy usługi prawne oraz dostarcza Produkty drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem: https://www.zapytajmecenasa.pl.
 3. Produkt stanowi treść cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.). Klient, w celu prawidłowego korzystania z Produktu, powinien posiadać urządzenie, na którym Produkt ten zostanie otwarty (smartfon, tablet, komputer, itp.), wyposażony w system operacyjny z programem do otwierania plików w formacie pdf (typu: Adobe Acrobat Reader lub Foxit Reader), pakietu oprogramowania biurowego (Microsoft Office, Open Office, Libre Office, itp.).
 4. W przypadku zakupu Produktu w postaci cyfrowej Klient może dostosować go do własnych potrzeb. Cena Produktu dotyczy wyłącznie zamówionego Produktu i oznacza, iż Kancelaria nie będzie świadczyła dodatkowych usług na rzecz Klienta dotyczących wykorzystania Produktu (w tym jego uzupełnienia lub dodatkowych konsultacji), chyba że co innego zostało wskazane w ofercie (np. w pakiecie typu Produkt + konsultacja). Klient zawsze może zlecić dodatkową Usługę dotyczącą pomocy prawnej dotyczącej Produktu na zasadach określonych w § 3 Regulaminu.
 5. Usługi świadczone są przez radcę prawnego Patrycję Kułakowską-Wielebę, wpisaną na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie pod numerem LB-2149, która jest właścicielem Kancelarii.
 6. Nabycie Usługi lub Produktu jest możliwe przez osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, jak również przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność prawną, tzw. ułomne osoby prawne, zwani dalej „Klientami”.
 7. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i do przestrzegania jego postanowień od chwili rozpoczęcia korzystania z usług/nabycia produktów Kancelarii.

§ 2

Przedmiot oraz sposób świadczenia usług lub nabywania produktów

Za pośrednictwem strony internetowej https://www.zapytajmecenasa.pl lub adresu e-mail: sekretariat@zapytajmecenasa.pl Klient może:

 1. uzyskać pomoc prawną, która polega w szczególności na:
  1. udzieleniu porady prawnej;
  2. przygotowaniu opinii prawnej;
  3. przygotowaniu pisma procesowego;
  4. przygotowaniu umowy, regulaminu, statutu; itp.,
 2. dokonać nabycia Produktu.
  Produkty oraz Usługi dostarczane/świadczone są odpłatnie za wynagrodzeniem podanym przez Kancelarię na stronie internetowej, odpowiedzi na zapytanie przesłane przez formularz kontaktowy lub na adres mailowy Kancelarii: sekretariat@zapytajmecenasa.pl.
 3. Wynagrodzenie jest podawane w złotych polskich z uwzględnieniem podatku VAT w obowiązującej stawce (aktualnie 23%).
 4. Faktura wysyłana jest na adres elektroniczny Klienta.

§ 3

Świadczenie Usług i dostarczanie Produktu przez Kancelarię

 1. Świadczenie Usług i dostarczanie Produktu przez Kancelarię odbywa się w następujący sposób:
  1. zamówienie dokonane przez Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wysłania wiadomości e-mail na adres Kancelarii:
   1. w celu skorzystania z Usług Klient składa na udostępnionym przez Kancelarię formularzu  lub bezpośrednio na adres e-mail: sekretariat@zapytajmecenasa.pl zapytanie opisując w sposób precyzyjny i wyczerpujący stan faktyczny;
   2. po otrzymaniu zapytania, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt), Kancelaria prześle na podany przez Klienta adres e-mail przewidywaną wysokość wynagrodzenia Kancelarii i czas potrzebny do udzielenia odpowiedzi oraz link umożliwiający dokonanie płatności, za pomocą którego należy opłacić Usługę albo poinformuje Klienta, że nie podejmie się jej wykonania;
   3. w przypadku przyjęcia warunków zawarcia umowy przez Klienta, powinien on dokonać płatności za pośrednictwem przesłanego przez Kancelarię linku, w tym celu Klient:
    • powinien kliknąć w przycisk „Kup teraz”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia;
    • na stronie zamówienia powinien wypełnić formularz zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”;
    • płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu PayU, którego właścicielem i operatorem jest PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań. Dostępnymi metodami płatności są szybki przelew, blik;
   4. po otrzymaniu uzgodnionego wynagrodzenia Kancelaria przystąpi do wykonania Usługi w umówionym terminie.
   5. w przypadku braku płatności w sposób określony w lit. c w terminie 7 dni od dnia poinformowania Klienta o wysokości wynagrodzenia i czasie potrzebnym do wykonania Usługi, Kancelaria przestaje być związana złożoną ofertą;
  2. zamówienie dokonane przez Klienta bezpośrednio przez stronę internetową https://www.zapytajmecenasa.pl:
   1. w celu skorzystania z Usługi/Produktu Klient dokonuje jej wyboru bezpośrednio na stronie;
   2. Klient dokonuje płatności za Produkt/Usługę w sposób określony na stronie przy wykorzystaniu szybkich płatności, w tym celu Klient:
    • powinien kliknąć w przycisk „Kup teraz”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia;
    • na stronie zamówienia powinien wypełnić formularz zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”;
    • przy uzupełnianiu formularza Klient powinien uzupełnić dane oznaczone „*” – nieuzupełnienia pól obowiązkowych skutkować będzie brakiem możliwości dokonania zakupu;  
    •  w trakcie składania zamówienia Klient może założyć swoje konto, dzięki któremu będzie mógł się logować w celu ułatwienia procesu zakupów w przyszłości;
    • płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu PayU, którego właścicielem i operatorem jest PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań. Dostępnymi metodami płatności są szynki przelew, blik;
    • po opłaceniu Produktu w postaci cyfrowej dostępny jest on do pobrania w wysłanej automatycznie wiadomości e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Produktu;
    • po opłaceniu Usługi wymagającej konsultacji, analizy dokumentów, stanu faktycznego, itp. Klient przesyła niezbędne informacje oraz dokumenty na adres sekretariat@zapytajmecenasa.pl w celu uzgodnienia terminu wykonania Usługi. Termin Usługi może zostać uzgodniony przed dokonaniem płatności, Termin Klient może wybrać również samodzielnie w zakładce Kontakt na niniejszej stronie w Kalendarzu rezerwacji konsultacji on-line;
    • jeżeli Klient posiada kupon promocyjny, może go wprowadzić po kliknięciu w przycisk „Zastosuj kupon” lub  „Masz kupon? Kliknij tutaj, aby dodać kod”.
 2. Umowę o świadczenie usług prawnych drogą elektroniczną lub umowę o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranej/go przez Klienta Umowy/Produktu uważa się za zawartą z chwilą dokonania przez Klienta płatności.
 3. Umowa zostaje zawarta na czas wykonania Usługi lub dostarczenia Produktu.
 4. Kancelaria w każdym czasie może zwrócić się do Klienta o udzielenie dodatkowych informacji lub przesłanie dodatkowych dokumentów dotyczących Usługi.
 5. Klient jest zobowiązany do udzielenia Kancelarii dodatkowych informacji lub przesłania dodatkowych dokumentów.
 6. Termin wykonana Usługi ulega wstrzymania do czasu udzielenia Kancelarii dodatkowych informacji lub przesłania dodatkowych dokumentów.
 7. Kancelaria zastrzega, że czas wykonania usługi ulegnie zmianie, jeżeli na skutek udzielenia przez Klienta dodatkowych informacji lub przesłania dodatkowych dokumentów albo z innych przyczyn okaże się, że sprawa jest szczególnie zawiła lub że wymaga szczególnego nakładu pracy.
 8. Korespondencja pomiędzy Kancelarią a Klientem odbywać się będzie za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Klienta w formularzu kontaktowym lub zamówienia. Usługa zostanie wykonana w uzgodnionej z Klientem formie – za pośrednictwem korespondencji e-mail, rozmowy telefonicznej, rozmowy video, o ile urządzenie Klienta umożliwia taką formę komunikacji.
 9. Kancelaria udziela odpowiedzi w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Klienta i nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne lub niejasne przedstawienie stanu faktycznego przez Klienta.

§ 4

Prawa i obowiązki stron oraz ich odpowiedzialność

 1. Każda ze stron umowy może rozwiązać zawartą umowę, w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem praw nabytych przez drugą stronę, w szczególności z prawem zatrzymania części wynagrodzenia za już wykonaną Usługę/dostarczony Produkt.
 2. Kancelaria ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj.:
  1. Klient nie udzieli Kancelarii informacji niezbędnych do wykonania Usługi lub nie prześle dokumentów, które są niezbędne do wykonania tej Usługi;
  2. w celu prawidłowego wykonania usługi okaże się niezbędny osobisty kontakt z Kancelarią, a nie będzie on możliwy;
  3. zachodzą okoliczności wskazane w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego stanowiącym Załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z 22 listopada 2014 r. – do pobrania na stronie: https://kirp.pl/etyka-i-wykonywanie-zawodu/etyka/kodeks-etyki-radcy-prawnego/.
 3. Klient ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Kancelaria nie zrealizuje Zamówienia w umówionym terminie. W tym przypadku Klientowi przysługuje prawo zwrotu uiszczonego wynagrodzenia.
 4. Kancelaria zobowiązuje się wykonać Usługę rzetelnie, z należytą starannością oraz zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem zawodowym, zaś dostarczone Produkty będą wolne od wad.
 5. Zgodnie z art. 3 ust. 3-5 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 75 ze zm.) wszelkie informacje uzyskane w związku z udzielaniem pomocy prawnej przez radcę prawnego objęte są tajemnicą zawodową. Radca prawny nie może być zwolniony od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.
 6. Klient, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) – osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Z uprawnienia do odstąpienia od Umowy w tym samym terminie może skorzystać również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwana dalej „pnpk”.
 7. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Kancelarię o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres korespondencyjny Kancelarii (Podlodów 2/17, 08-504 Ułęż) lub na adres mailowy: sekretariat@zapytajmecenasa.pl.
 8. Klient może skorzystać z wzoru odstąpienia od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 9. W celu zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczające jest, aby Klient będący konsumentem/pnpk przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 10. W przypadku, gdy Klient jest konsumentem lub pnpk, termin wykonania Usługi lub dostarczenia Produktu rozpoczyna bieg od upływu terminu, o którym mowa w ust. 7. Klient może żądać, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w toku zakupu Usługi/Produktu, aby Kancelaria rozpoczęła świadczenie Usługi lub doręczyła Produkt przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 7, jednakże w takiej sytuacji prawo do odstąpienia od Umowy mu nie przysługuje.
 11. Pobranie Produktu z linku otrzymanego w wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta w procesie zamówienia przed upływem terminu do odstąpienia również skutkuje utratą prawa do odstąpienia od Umowy.
 12. W przypadku zastrzeżeń co do jakości wykonanej Usługi lub dostarczonego Produktu, Klient może zgłosić reklamacje poprzez formularz kontaktowy, przesłanie jej na adres korespondencyjny Kancelarii lub na adres e-mail Kancelarii. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, kancelaria wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Kancelaria poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnej reklamacji.
 13. Klient, o którym mowa w ust. 7, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich, w tym:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Kancelarią;
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów;
  4. skorzystania z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

   Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, można odnaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta: http://www.uokik.gov.pl.

§ 5

Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce prywatności.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności:
  1. ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  2. ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  3. ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  4. ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  5. ustawa z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;
  6. Kodeks Etyki Radcy Prawnego stanowiący Załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z 22 listopada 2014 r. – do pobrania na stronie: https://kirp.pl/etyka-i-wykonywanie-zawodu/etyka/kodeks-etyki-radcy-prawnego/.
 2. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Późniejsze zmiany Regulaminu nie będą mieć zastosowania do Umowy już zawartej.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem, który nie jest Konsumentem lub pnpk, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Kancelarii.
 4. Regulamin wchodzi w życie 1 kwietnia 2021 r.

Załącznik nr 1 do regulaminu

Miejscowość i data: __________________________

Imię i nazwisko: ______________________________

 

Adres:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Niniejszym odstępuję od umowy o świadczenie usługi Porady prawnej on- line dotyczącej ____________________________________________________________________________
z dnia ____________.

 

_______________________

(Podpis)