...

Polityka Prywatności

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) poniżej odnajdziesz informacje dotyczące przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych:

Administrator

Administratorem danych osobowych – w dalszej części zwanym dalej: „Administratorem” – jest Patrycja Kułakowska-Wieleba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Patrycja Kułakowska-Wieleba z siedzibą w Lublinie (20 – 601), przy ulicy Zana 11a, NIP: 8621590172, nr tel. 795-014-895, adres korespondencyjny: Podlodów 2/17, 08-504 Ułęż, adres @: sekretariat@zapytajmecenasa.pl.

Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane w następujących celach:

 1. w celu wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO), w tym:
  • wystawianie oraz przechowywanie faktur bądź innych dokumentów księgowych;
  • prowadzenie korespondencji e-mail;
  • rejestracja oraz zarządzanie kontem użytkownika w E-sklepie, realizacji złożonego zamówienia, obsługi reklamacji oraz odstąpienia od umowy;
 2. w celu wykonania obowiązku świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej udzielonej z urzędu na podstawie odrębnych przepisów prawa (art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu bieżącego kontaktu niezwiązanego z usługami świadczonymi na Twoją rzecz, jeżeli jesteś nadawcą korespondencji, która nie jest związana z realizacją innej umowy pomiędzy Tobą a Administratorem w celu rozwiązania lub sfinalizowania sprawy, której dotyczy korespondencja (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. na podstawie zgody w celu określonym w oświadczeniu jej dotyczącym, w tym:
  • wysyłania newslettera, który będzie zawierał informacje handlowe i marketingowe o produktach, usługach świadczonych przez Administratora oraz nowych wpisach na blogu, jak również inne informacje związane z tą stroną. Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Wpisując swoje imię oraz adres e-mail i klikając przycisk “Zapisuję się” wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji handlowych zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgodę możesz w każdej chwili, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli wycofasz swoją zgodę, to Twoje dane dotyczące korzystania z tej usługi będą przechowywane w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami przez okres wskazany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Wynika to z uzasadnionego interesu Administratora.
 7. w celu prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym wykorzystywanie plików cookies m.in. w celach analitycznych oraz marketingowych. Na stronie zapytajmecenasa.pl wykorzystywane są następujące pliki cookies:
  • niezbędne – są absolutnie konieczne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Te pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje oraz zabezpieczenia witryny i nie przechowują danych osobowych;
  • funkcjonalne – pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich;
  • wydajnościowe – służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności strony internetowej, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia odwiedzającym;
  • analityczne – służą do zrozumienia, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową. Te pliki cookies pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.;
  • reklamowe – służą do dostarczania odwiedzającym odpowiednich reklam i kampanii marketingowych. Te pliki cookies śledzą odwiedzających na stronach internetowych i zbierają informacje w celu dostarczania dostosowanych reklam;
  • inne (bez kategorii) – te, które są analizowane i nie zostały jeszcze sklasyfikowane w żadnej kategorii;
   Pliki cookies (potocznie zwane z j. ang. „ciasteczkami”) są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym w trakcie odwiedzania danej strony internetowej. Więcej na ten temat: www.wszystkoociasteczkach.pl. Pliki te są tworzone automatycznie i mogą zostać odczytane przez Administratora(„cookies własne”, które wykorzystuję m. in. w celu zapewnienia prawidłowego działania strony zapytajmecenasa.pl), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam („cookies zewnętrzne”).

Pliki cookies możesz zablokować lub ograniczyć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej lub w ustawieniach plików cookies na tej stronie. W przeglądarkach internetowych domyślnie dopuszcza się przechowywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu końcowym. W celu zablokowania  plików cookies na komputerze  lub innym urządzeniu końcowym należy tak zmienić ustawienia przeglądarki, aby odrzucała ona wszystkie pliki cookies. Istnieje również możliwość usunięcia dowolnego z plików cookies, który został zapisany. W razie zaistnienia takiej potrzeby, można skorzystać z sekcji „Pomoc” w wykorzystywanej przeglądarce internetowej w celu ustawienia poprawnej konfiguracji. Przykładowe instrukcje producentów:

Instrukcje wyłączania plików cookies w telefonie komórkowym znajdują się w podręczniku użytkownika.

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od celu przetwarzania danych.
Co do zasady wynosi on 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego przez Administratora.
W pozostałych sytuacjach Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym odrębne przepisy powszechnie obowiązującego prawa nakazują Administratorowi przechowywać dane.
Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody są przetwarzane do czasu jej wycofania.

W przypadku przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji, która została skierowana do Administratora, a nie jest związana ze świadczeniem usług prawnych, przetwarzanie danych będzie trwało do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zakończenie korespondencji.

Dane niezbędne dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności art. 118 k.c.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii, przy czym prawo to wynikające z art. 15 ust. 1 i 3 RODO przysługuje wyłącznie w zakresie, w jakim nie naruszy ono obowiązku zachowania przez radcę prawnego tajemnicy, o której mowa w art. 3 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2115 ze zm.) – dalej: „u.r.pr.”;
 2. prawo sprostowania (poprawiania) Twoich danych w przypadkach określonych w art. 16 RODO;
 3. prawo usunięcia danych na zasadach określonych w art. 17 RODO,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym prawo to wynikające z art. 18 RODO przysługuje wyłącznie w zakresie, w jakim nie naruszy ono obowiązku zachowania przez radcę prawnego tajemnicy, o której mowa w art. 3 u.r.pr.;
 5. prawo przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, przy czym w przypadku danych osobowych pozyskanych przez radcę prawnego w związku z udzielaniem pomocy prawnej nie stosuje się art. 21 ust. 1 RODO;
 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym prawo to dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych na podstawie zgody;
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ww. uprawnienia nie są bezwzględne, w związku z czym nie będą Ci przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkować może odmową realizacji usługi bądź też niemożnością prawidłowej realizacji umowy/usługi/ świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej udzielonej z urzędu lub brakiem możliwości odpowiedzi na skierowaną do Administratora korespondencję.

Odbiorcy danych

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp pracownicy oraz współpracownicy Administratora, jak również podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, np. biura księgowe, przedsiębiorstwa prawnicze, programistyczne, przedsiębiorcy świadczący usługi hostingu oraz poczty e-mail, dostawcy usługi newsletter oraz webinar, z którymi zawarłam odpowiednie umowy, itp.
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. urzędom, sądom powszechnym oraz sadom administracyjnym, kancelariom komorniczym, kancelariom notarialnym, itp.
Nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowych, z wyłączeniem przypadków określonych w niniejszej Polityce prywatności, w tym, m. in. do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), ponieważ korzystam z usług Google, GetResponse, Youtube, Instagram oraz Facebooka. Jednocześnie pragnę podkreślić, iż podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej, w ty, RODO.

Na stronie zapytajmecenasa.pl korzystam m.in. z:

 • Google Analytics by Google LLC, które jest narzędziem marketingowym oraz analitycznym, które pozwala na analizowanie korzystania z tej strony internetowej oraz jej ulepszania zgodnie z Twoimi preferencjami. Dzięki uzyskanym statystykom mogę m.in. dopasować moją ofertę do Twoich potrzeb. Szczegóły dotyczące Google Analytics by Google LLC są dostępne pod adresem: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision. Uzyskane w ten sposób informacje z plików cookies ze strony zapytajmecenasa.pl mogą zostać przekazane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA). Google zapewnia, iż korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez RODO. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 • YouTube by Google LLC, dzięki któremu posiadam możliwość osadzania materiałów audiowizualnych na stronie zapytajmecenasa.pl, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC. Pliki te generowane są automatycznie przy odtwarzaniu materiałów audiowizualnych. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, nie odtwarzaj materiału audiowizualnego;
 • Piksela Facebooka, który jest fragmentem kodu umieszczonym na zapytajmecenasa.pl i który działa jak narzędzie analityczne oraz marketingowe. Umożliwia kierowanie reklam na Facebooku do osób, które odwiedziły stronę zapytajmcenasa.pl. Informacje zbierane od Ciebie w ten sposób są anonimowe, jednakże mogą być łączone z innymi informacjami o Tobie, które zostały zebrane przez Facebooka. Dane te są przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Facebook Inc. zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa europejskiego.
 • wtyczek do mediów społecznościowych, których cel oraz zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:

Poprzez wtyczkę możesz bezpośrednio połączyć się z profilem na ww. serwisach. Po połączeniu się z nimi, ich właściciele mogą uzyskać informacje, że odwiedzasz moją stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzasz zapytajmecenasa.pl, będąc jednocześnie zalogowany na swój profil społecznościowy, wówczas informacja o Twojej wizycie zostanie w nim zarejestrowana. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany, serwisy społecznościowe są w stanie pozyskiwać informacje m.in. o Twoim adresie IP oraz urządzeniu, z którego korzystasz.

Pliki cookies

Niniejsza strona internetowa używa plików cookies.

Pliki cookies (potocznie zwane z j. ang. „ciasteczkami”) są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym w trakcie odwiedzania danej strony internetowej. Więcej na ten temat: www.wszystkoociasteczkach.pl. Pliki te są tworzone automatycznie i mogą zostać odczytane przez Administratora(„cookies własne”, które mogą być wykorzystywane m. in. w celu zapewnienia prawidłowego działania strony zapytajmecenasa.pl), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam („cookies zewnętrzne”).

Ta strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące:

 • wtyczki społecznościowe, w tym m.in.: Facebook, Instagram, YouTube;
 • narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, Facebook Pixel.

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się moja strona internetowa.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.

Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Źródło pozyskania danych, gdy nie pochodzą one od Ciebie

Jeżeli nie przekazałeś mi swoich danych osobowych samodzielnie, to pozyskałam je od swojego klienta, którego reprezentuję, z Sądu powszechnego, Sądu administracyjnego lub Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. W sytuacji, gdy prowadzisz działalność gospodarczą, jesteś reprezentantem/wspólnikiem spółki osobowej lub kapitałowej , Twoje dane zostały zweryfikowane w Centralnym Rejestrze Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Twoich danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, dane dotyczące stosunku prawnego łączącego Cię z moim Klientem.

Współadministrowanie danymi osobowymi

Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook jest Patrycja Kułakowska-Wieleba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Patrycja Kułakowska-Wieleba z siedzibą w Lublinie (20 – 601), przy ulicy Zana 11a, NIP: 8621590172, nr tel. 795-014-895, adres korespondencyjny: Podlodów 2/17, 08-504 Ułęż, adres @: sekretariat@zapytajmecenasa.pl, zwana dalej Administratorem oraz Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, zwany dalej Współadministratorem. Dane te są przetwarzane w oparciu o współadministrowanie przez ww. podmioty. Szczegółowe zasady dotyczące współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach, opisane zostały na stronie Informacje o statystykach strony: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum?hc_location=ufi

Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak również Współadministratorem.