...

W ostatnim czasie dość często pojawiają się pytania dotyczące tego, kto musi dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (zwanego dalej: „CRBR”).

CRBR jest systemem teleinformatycznym służącym przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych:

 1. spółki jawnej;
 2. spółki komandytowej;
 3. spółki komandytowo-akcyjnej;
 4. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 5. spółki akcyjnej, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623, 1798 i 2217);

Od 1 lipca 2021 r. będzie można zakładać proste spółki akcyjne, których również będzie dotyczył obowiązek zgłoszenia do CRBR.

Od 31 października 2021 r. obowiązek będzie dotyczył także następujących podmiotów:

 1. trustów, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
  • mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
  • nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu;
 2. spółek partnerskich;
 3. europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych;
 4. spółek europejskich;
 5. spółdzielni;
 6. spółdzielni europejskich;
 7. stowarzyszeń podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
 8. fundacji.

Jeżeli jesteś osobą uprawnioną do reprezentacji jednego z ww. podmiotów, tj. jesteś wspólnikiem w spółce osobowej lub członkiem zarządu w spółce kapitałowej, to zgłoszenia do Rejestru powinnaś/powinieneś dokonać nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zmiany przekazanych informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany.

Przy liczeniu tego terminu nie uwzględnia się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Jeżeli dokonanie zgłoszenia nie będzie możliwe z powodu awarii systemu teleinformatycznego, o której zostanie opublikowana informacja w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, to do ww. terminu nie wlicza się również okresu od chwili wystąpienia awarii lub zakłócenia wskazanych w informacji zamieszczonej w tym Biuletynie do chwili zamieszczenia informacji o ich usunięciu.

Zgłoszenia możesz dokonać na stronie internetowej https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/.

Do rejestracji niezbędne jest posiadanie podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego (ePUAP).

Co istotne zgłoszenie jest dokonywane pod rygorem odpowiedzialności karnej, w związku z czym istotna jest rzetelna analiza sytuacji podmiotu, którego ww. obowiązek dotyczy w celu identyfikacji beneficjentów rzeczywistych.

Brak dokonania zgłoszenia wiązać się może z dotkliwą karą pieniężną – nawet do 1.000.000,00 złotych.

Jeżeli temat Cię zainteresował lub masz pytania związane ze zgłoszeniem do rejestru – zapraszam do kontaktu.